รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 676,746,810 37.29
2. บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 181,750,000 10.01
3. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 181,500,000 10.00
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 100,000,000 5.51
5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 39,357,100 2.17
6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG 38,000,000 2.09
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 22,863,800 1.26
8. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 22,779,700 1.26
9. น.ส.ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ 18,829,600 1.04
10. น.ส.เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์ 16,662,000 0.92