การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เเทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
4. หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
5. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเเต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
4. สารสนเทศการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ดาวน์โหลด
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเเทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เเทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำเเหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำเเหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
5. หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เเทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำเเหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำเเหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
5. หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เเทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน