งบการเงิน
2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
2560
งบการเงินประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
2559
งบการเงินประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
2558
งบการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
2557
งบการเงินประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ดาวน์โหลด
2556
งบการเงินประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
2555
งบการเงินประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
2554
งบการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลด