ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่
ข้อมูลทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2061
31 ธ.ค. 2560
รวมสินทรัพย์ 14,240,350 12,218,443
รวมหนี้สิน 9,119,996 7,437,701
รวมส่วนของเจ้าของ 5,120,354 4,780,742
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 4,958,204 4,618,590
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,905,750 1,815,000

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 2560
รายได้จากการขาย 93,616 55,098
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 3,886 -
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 160,751 136,839
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 106,836 94,523
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.05