การจ่ายเงินปันผล
เอกสาร
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
13/03/61 26/03/61 18/05/61 เงินปันผล 0.00556 บาท 01/01/60-31/12/60
13/03/61 26/03/61 18/05/61 หุ้นปันผล 20 : 1 หุ้น 01/01/60-31/12/60
28/02/60 26/04/60 17/05/60 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/59-31/12/59
10/03/59 03/05/59 25/05/59 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/58-31/12/58